Hangzhou

Xu Hao

Xu Hao is the current Director of Vsual Communication Design Department of the Communication University of Zhejiang.

Xu Hao
Zhejiang University of Media and Communications (ZUMC)
Hangzhou China
Subscribe to RSS - Hangzhou