2018 SEGD Xlab - Tammuz Dubnov: Global Perspectives in Storytelling