2021 SEGDVoices - To Prototype or Not to Prototype